Lake Calhoun - Thomas Beach

Thomas Ave. S. and W. Calhoun Pkwy., Minneapolis, Minnesota 55417

Thomas Ave. S. and W. Calhoun Pkwy., Minneapolis, Minnesota 55417